§ 1 WŁAŚCICIEL PORTALU I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem portali smartfaktor.pl, finteq.pl, finteq.net oraz Administratorem Danych Osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) Użytkowników Serwisu jest Smart Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675740, Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP: 5213779174 , REGON: 367164071, kapitał zakładowy w wysokości 188.765,00 (dalej zwana SFSA).

 

 §2 ZASADY PODSTAWOWE

 1. SFSA jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Portalu. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2019.0.1781, z późn. zm.). oraz przepisami wykonawczymi. SFSA szanuje dane osobowe użytkowników.

2. SFSA deklaruje, iż dołoży wszelkich starań celem zapewnienia każdemu Użytkownikowi Portalu odpowiednie bezpieczeństwo jego danych.

3. SFSA deklaruje, iż dołoży wszelkich starań celem należytego wykonywania działań zapobiegających ingerencjom osób trzecich w prywatność użytkowników.

4. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera regulacje dotyczące praw autorskich do wszelkich utworów zamieszczonych na Portalu oraz ochrony danych osobowych użytkowników Portalu.

5. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do portali www.smartfaktor.pl, finteq.pl, finteq.net oraz subdomen w domenach głównych, a zasady zachowania poufności na Portalu udostępnione są wszystkim zainteresowanym użytkownikom.

6. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności oraz we wszelkich innych dokumentach dotyczących prywatności, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z niniejszego portalu.

7. Portal nie udostępnia możliwości rejestracji użytkowników i nie przechowuje danych na ich temat.

8. Portal jest przeznaczony wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

 

 §2.1 Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

 1. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub też od Twoich kontrahentów (np. w ramach formularza zapytania o cenę), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

 

 §2.2 Cel zbierania danych

1. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

a. Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem procesowaniem transakcji lub umowy, np. zawarcie umowy, księgowanie wpłat, proces reklamacyjny,

b. Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,

c. Marketing: działania polegające na: wysyłaniu mailingów, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych, korzystaniu z systemu monitorującego aktywność podczas korzystania z witryny. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów.

d. Zautomatyzowane przetwarzanie danych: podejmowanie decyzji mających na celu dostosowanie oferty do Twoich potrzeb (np. w zakresie przyznawania rabatów), wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, aktywności w serwisie oraz historię transakcji.

 

 §3 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności SFSA posługuje się w jej treści następującymi określeniami:

a) Użytkownik - osoba odwiedzająca portal www.smartfaktor.pl , zapoznająca się z zawartymi na nim informacjami, materiałami, analizami, danymi lub/i korzystająca z dostępnych na tych stronach formularzy oraz ankiet oraz osoby przesyłające za pośrednictwem zamieszczonych na Portalu formularzy określone informacje do SFSA,

b) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku SFSA,

c) Integralność danych - określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie,

d) Portal – strona internetowa pod adresem www.smartfaktor.pl lub w domenie smartfaktor.pl.

 

 §4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników portalu są przechowywane w bazach danych, w których zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz ich integralność zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

2. Dane osobowe Użytkowników portalu przechowywane są przez okres do sześciu lat liczony od ustania relacji biznesowej między SFSA a Użytkownikiem lub przez okres wymagany obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Zbiory danych osobowych osób rejestrujących się i przesyłających określone dane za pośrednictwem Portalu zostały zarejestrowane w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Celem uniknięcia powtórnej rejestracji osobom, których konta zostały zablokowane ze względu na niedozwolone korzystanie usług Serwisu Administrator może odmówić usunięcia danych. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być ono wymogiem umownym (tzn. być niezbędne do zawarcia umowy z SFSA lub nawiązania i realizacji współpracy) lub wymogiem ustawowym (tzn. być niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, np. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - AML). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić współpracę, kontakt i inne działania podejmowane przez SFSA w odniesieniu do Użytkownika.

7. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi przechowywanymi przez SFSA, ponadto prawo do modyfikowania i uzupełnienia danych osobowych zamieszczonych w bazach SFSA. W każdym czasie Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych SFSA (w celu całkowitego usunięcia danych lub ich modyfikacji udostępniamy adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w celu kontaktu w tej sprawie oraz przesłania żądania). SFSA udostępnia bezpłatnie dane osobowe podmiotom współpracującym z SFSA zgodnie z celami zawartymi w niniejszym dokumencie, z którymi posiada zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może w każdym momencie żądać udostępnienia danych podmiotu przetwarzającego, któremu zostały przekazane dane użytkownika oraz żądać ich usunięcia, sprostowania, modyfikowania i uzupełnienia. Użytkownik może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

8. Każdy użytkownik może wejść na Portal celem zapoznania się ze zgromadzonymi na portalu materiałami (tj. wszelkie artykuły, analizy, opracowania, poradniki, wywiady) informacjami na temat organizowanych wydarzeń oraz świadczonych usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych (wyłącznie w zakresie w/w materiałów dostępnych dla użytkowników nie zarejestrowanych).

9. SFSA zastrzega, że mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. Użytkownik każdorazowo w razie konieczności ujawnienia swoich danych osobowych zostanie poinformowany o konieczności ich udostępnienia oraz o sposobie ich wykorzystania, w konsekwencji ma zagwarantowaną możliwość podjęcia samodzielnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych osobowych.

10. Użytkownik zainteresowany udziałem w wydarzeniu organizowanym przez SFSA  (np. udział w konferencji, seminarium lub szkoleniu) zobowiązany jest dokonać rejestracji on-line, w konsekwencji może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

11. Jeżeli użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), SFSA poczytuje, iż dysponuje on stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane osobowe ujawnił.

12. Dane udostępnione przez Użytkowników w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez SFSA tylko i wyłącznie zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności, w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, organizacji uczestnictwa użytkownika w zdarzeniu, lub innym zgodnym z niniejszą Polityka Prywatności.

 

 §5 WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie treści związane z działalnością komercyjną SFSA mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Użytkownik informując za pośrednictwem portalu o woli zapoznania się z informacją handlową (w szczególności: materiały marketingowe i PR, newslettery, inne informacje związane z funkcjonowaniem sieci), tym samym wyraża zgodę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

2. SFSA ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. pracownicy/współpracownicy, partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji usług w imieniu SFSA oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

3. Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. SFSA może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

4. ane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem portalu, udostępnione przez użytkownika podczas uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez SFSA, mogą być wykorzystane do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi SFSA współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, w którym użytkownik wyrazi zgodę na takie działanie. Zgoda użytkownika poczytywana jest za zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

5. SFSA może prowadzić rekrutację nowych pracowników/współpracowników/stażystów poprzez Portal. Pozyskane w ten sposób dane osobowe kandydatów SFSA wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji, zastrzegając sobie jednocześnie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym. Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFSA w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych jak i po zakończeniu procesu rekrutacji w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda ta obejmuje również załączone przez Użytkownika dodatkowe dokumenty (życiorys wraz ze zdjęciem, list motywacyjny, referencje, etc.).

6. W określonych przepisami prawa polskiego okolicznościach SFSA może udostępniać lub przekazywać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości, na wniosek Użytkownika, w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem SFSA, w innych podobnych okolicznościach. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Portal może zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw/organizacji, SFSA nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

8. SFSA przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez SFSA, a ponadto za zgodą Użytkownika mogą być przetwarzane przez SFSA w celach statystycznych, marketingowych. 

 

 §6 PLIKI COOKIES, ADRES IP

1. Ze względów technicznych oraz celem zagwarantowania użytkownikom sprawnego korzystania z Portalu, serwisy www.smartfaktor.pl, finteq.pl, finteq.net korzystają z plików cookies zapisywanych automatycznie na komputerze użytkowników oraz zbierają informacje o adresie IP.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać wersję językową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portali mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

10. Portal używa cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.

11. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego portal jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

12. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownicy mogą znaleźć pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

 

 §7 PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku umieszczenia na Portalu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), dalej „prawo autorskie” autor udziela SFSA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do SFSA w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością portalu oraz usunięcia z portalu.

2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych i układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na portalu chronione są prawem autorskim, jakiekolwiek korzystanie z przedmiotowych materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w celach niekomercyjnych, zgodnie z prawem oraz Polityką Prywatności. Korzystanie z nich w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką Prywatności, w szczególności rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie (w szczególności na innych stronach WWW) i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej SFSA  jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane na drodze postępowania sądowego.

3. Komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie przekazane przez odwiedzającego nie są traktowane jako poufne, Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Administratora w dowolny sposób, w szczególności w dystrybucji i marketingu.

 

 §8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. SFSA nie bierze odpowiedzialności za dane, komentarze, opinie, inne teksty użytkowników portalu.

2. SFSA nie bierze odpowiedzialności za treść artykułów, opracowań, poradników, wywiadów nadesłanych przez osoby współpracujące, odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie ich autorów.

3. SFSA nie bierze odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Portalu.

4. Portal może zawierać informacje nieaktualne lub niedokładne; SFSA nie ma obowiązku ich aktualizacji lub korekty, jakakolwiek zmiana lub aktualizacja może nastąpić bez powiadomienia użytkowników Portalu.

5. SFSA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z nieumyślnych błędów lub opuszczeń w Serwisie. Użytkownik korzysta z portalu oraz zawartych w nim funkcjonalności i informacji na własną odpowiedzialność.

6. SFSA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści zawarte na serwisach internetowych lub stronach, do których znajdują się odesłania do Portalu.

7. SFSA zastrzega sobie prawo umieszczania na Portalu treści reklamowych nie ponosząc odpowiedzialności za ich treść oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

8. SFSA nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innych nośników danych wynikłe z dostępu, korzystania z serwisu lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów.

 

 §8.1 TWOJE PRAWA

1. Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy również, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy związane z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nakładają na nas obowiązek zachowania w tajemnicy niektórych operacji i obowiązek ten jest nadrzędny względem przysługującego Tobie prawa dostępu do danych.

2. Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

3. Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

4. Prawo do cofnięcia zgody marketingowej

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
Informujemy, że przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce skargę taką należy wnieść do :

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 
 

 §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SFSA jest właścicielem niniejszej Polityki Prywatności i zasad korzytania. W konsekwencji spółka zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części.

2. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na Portalu.

3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r. Data ostatniej aktualizacji 01 stycznia 2022 r.