Faktoring to szybki i wygodny sposób na uzyskanie finansowania. Dzięki jasnym kryteriom i prostym procedurom umożliwia poprawę płynności wtedy, kiedy jest ona najbardziej potrzebna.

Spis treści

 • Podstawowe informacje o faktoringu;
 • Faktoring jako alternatywa dla kredytu:
  1. Wymagania bankowe,
  2. Wymagania faktoringowe.
 • Jak wycenić faktoring?
 • Faktoring dostaw, usług wykonawczych, leasingu pracowników;
 • Procedura uzyskania finansowania;

Finansowanie jest kluczowe dla rozwoju firmy

Podstawowe informacje o faktoringu

Faktoring to usługa finansowania należności, której ryzyko jest oceniane przede wszystkim poprzez wiarygodność dłużnika. W praktyce oznacza to, że na decyzję o finansowaniu wpływa bardziej rzetelność odbiorcy towarów lub usług aniżeli finansowa wiarygodność dostawcy (faktoranta).

Przykład 1

Firma Jana Kowalskiego przechodzi przez trudny okres. Epidemia Covid spowodowała “zamrożenie” kilku kontraktów i konieczność redukcji personelu, w efekcie przedsiębiorstwo notuje straty.

Pojawia się jednak szansa, pan Jan wygrywa nowe zamówienie na dostawy do obiecującego klienta, firmy o dobrej reputacji płatniczej. Bank raczej nie udzieli kredytu firmie Jana z powodu straty na rachunku wyników, tymczasem dla firmy faktoringowej to nie jest problem.

Każda faktura wystawiona dla wiarygodnego klienta (odbiorcy) uruchamia niezwłocznie przelew środków i odblokowuje możliwość opłacenia bieżących zobowiązań. Firma Jana wychodzi na prostą.

Powyższy przykład bardzo dobrze ilustruje sposób w jaki faktoring dostarcza firmie kapitału obrotowego.

Faktoring jest usługą skrócenia okresu płatności, realizowaną poprzez wypłatę zaliczki faktoringowej opiewającej na 80-90% wartości faktury brutto. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje możliwość terminowej regulacji zobowiązań pracowniczych, skarbowych i handlowych.

Faktoring jako alternatywa kredytu

Wielokrotnie można usłyszeć, że faktoring to alternatywa dla kredytu, ale co to oznacza w praktyce? Poniżej zestawiamy kryteria bankowe i faktoringowe do samodzielnej oceny czytelnika.

a. Wymagania bankowe

Banki finansują firmy, które wykazują określony poziom rentowności i wiarygodności kredytowej. Takie obowiązki nakłada na nie prawo bankowe oraz praktyka procedur bankowych. W sytuacjach wątpliwych uciekają od ryzyka żądając “twardego zabezpieczenia”, czyli np. wpisu hipotecznego na nieruchomości lub poręczenia całego zobowiązania majątkiem prywatnym właścicieli.

Wymagania bankowe wobec Twojej firmy w skrócie:

 • rentowność (zyskowność) na określonym, bezpiecznym poziomie;
 • pozytywna historia, czyli wzrost sprzedaży, utrzymanie rentowności, kontrola kosztów;
 • określona kapitalizacja, czyli właściwa struktura bilansowa firmy, kapitały własne w określonej proporcji do ogółu zobowiązań, zobowiązania bieżące nie większe aniżeli aktywa obrotowe itp.;
 • bezpieczna dla banku forma prawna działalności, młode firmy i spółki z o.o. często są “z automatu” na czarnej liście;

Każda firma, której wyniki naruszają oczekiwane standardy bankowe, może spodziewać się negatywnych decyzji kredytowych. Mogą one dotyczyć nowych kredytów, ale także tych już przyznanych i oznaczać wycofanie banku z finansowania przedsiębiorstwa. Zazwyczaj oznacza to poważne kłopoty.

b. Wymagania faktoringowe

Optyka finansowania poprzez faktoring skupia się nie na wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ale na fakcie wykonania usługi lub dostawy towaru, z którego wynika należność handlowa do rozliczenia w przyszłości.

Dla faktoringu kluczowa jest wiarygodność dłużnika (Twojego odbiorcy) oraz pewność wykonanej dostawy. Objęcie usługą finansowania należności od wielu dłużników poprawia ich “statystyczną jakość”, ponieważ ryzyko, że wszyscy naraz zawiodą jest wówczas o wiele niższe. Stąd też faktoring będzie naturalnie dążył do oparcia współpracy na więcej aniżeli jednym dłużniku (odbiorcy).

Wiarygodność dłużnika jest oceniana na podstawie analizy publicznie dostępnych danych, w tym jego wyników finansowych i terminowości w spłacie zobowiązań.

Wymagania faktoringowe sprowadzają się do analizy dokumentów:

 • umowy łączącej dłużnika i faktoranta (jeżeli taka istnieje),
 • faktur, określających wartość należności i termin jej rozliczenia,
 • pisemnego potwierdzenia dostawy towaru lub wykonania usługi,
 • potwierdzenia zawiadomienia o cesji.

koszt faktoringu

Szybszy spływ należności zwiększa biznesowe możliwości

Jak wycenić faktoring?

Najważniejszym kryterium oceny atrakcyjności danego finansowania jest rzeczywista dostępność usługi. Faktorzy poszukują określonego typu wierzytelności, biorąc pod uwagę rodzaj ryzyka, wielkość zaangażowania, cykl rotacji należności i inne warunki. Z tego też względu te same należności mogą być przedmiotem usługi finansowania u jednego faktora, podczas gdy spotkają się z odmową u innego.

Drugim czynnikiem są warunki cenowe. W skrócie mamy do czynienia z dwiema pozycjami, opłatami administracyjnymi i kosztem zaangażowanego kapitału. Często usługi mikrofaktoringowe “zliczają” obie te pozycje do jednej raty. Odwrotnie jest przy większych finansowaniach gdzie poszczególne rodzaje kosztów są wymienione bardzo szczegółowo.

Koszt finansowania faktoringiem u dobrego faktora jest porównywalny z kredytem bankowym. Aby jednak takiego porównania rzetelnie dokonać, należy do ogółu kosztów kredytu bankowego wziać te, które nie wystepują u faktora. Będą to opłaty od niewykorzytanego kredytu, koszty ubezpieczenia, koszty ustanowienia zabezpieczeń, koszty ryzyka wystawionych zabezpieczeń, koszt automatycznego odnowienia kredytu, koszt procesowania aplikacji kredytowej, koszt zaangażowania zasobów firmy w procesie kredytowym, koszt związany z ryzykiem natychmiastowego wypowiedzenia kredytu, koszt ryzyka koncentracji kapitału dłużniego.

Wyliczenie dokładnej ceny faktoringu jest wynikiem kalkulacji:

 • wartości pojedynczych faktur,
 • ich ilości,
 • terminu spłaty.

Ważnym czynnikiem kosztowym są też nierzetelni płatnicy. W przypadku nieterminowego rozliczania się dłużnika, ewentualnych wezwań do zapłaty lub dochodzenia wierzytelności na drodze windykacji trzeba liczyć się z kosztami. W takim wypadku lepiej poszukać solidniejszych klientów na rynku.

Faktoring dostaw, usług wykonawczych i leasingu pracowników

Bardzo dobrym przykładem wykorzystania faktoringu są usługi budowlane. Niewiele banków jest skłonnych finansować wykonawców czy podwykonawców robót budwolanych i ich dostawców z uwagi na ryzyko zleceniodawcy oraz złą reputację branży. Tymczasem nie jest tak źle jakby się mogło wydawać.

Usługi budowlane, wykonawcze, dostawa materiałów budowlanych lub usługi leasingu pracowniczego niewiele się różnią od innych i podlegają podobnym kryteriom finansowania poprzez faktoring.

Niezbędne są:

 • umowa, kontrakt lub pisemne zlecenie wykonania określonych prac, dostawy usług lub pracowników jako podstawa;
 • dokumentacja wykonania zlecenia, dostawy, świadczenia usługi ciągłej potwierdzona podpisem osoby reprezentującej odbiorcę;
 • faktura ze wskazanym numerem konta faktora oraz potwierdzenie jej przyjęcia przez odbiorcę;
 • jednorazowe potwierdzenie zawiadomienia o cesji (przelewie) wierzytelności ze strony odbiorcy;

Przykład 2

Firma Krzysztofa Nowaka sprowadza pracowników zza wschodniej granicy i wynajmuje ich do pracy na budowach w Polsce. Pomimo zamieszania jakie początkowo wywołała epidemia rynek w dalszym ciągu poszukuje siły roboczej. Firma Krzysztofa zwiększa sprzedaż, lecz 30 dniowe terminy płatności odczuwa coraz boleśniej.

Pracownicy oczekują tygodniówek, pojawiają się inne koszty i możliwości finansowe Krzysztofa są coraz bardziej napięte, pomimo rosnących zysków. Jego niewielka firma nie spełnia kryteriów bankowych, a finansowanie pożyczkami ma swoje ograniczenia. Skutek jest taki, że Krzysztof nie może realizować następnych zleceń, dopóki nie spłyną mu pieniądze z wystawionych już faktur.

Krzysztof oddaje faktury do finansowania i już w 24h ma opłacone wszystkie swoje zobowiązania. Dopina kolejny kontrakt mając pewność, że starczy mu pieniędzy na bieżące rozliczenia. Firma uzyskała tak bardzo potrzebną jej płynność.

Faktoring pozwala na finansowanie bez zbędnych formalności.

A  jeśli Twoja firma ma dodatkowo stabilną systuację finansową oraz długie i powtarzające się kontrakty, może skorzytać z opcji finansowania dostaw

Procedury uzyskania finansowania

Firmy faktoringowe cechuje zazwyczaj płaska struktura korporacyjna i jasne kryteria oceny. W przeciwieństwie do banków, które prowadzą złożone analizy w wyspecjalizowanych departamentach, faktoring działa szybciej i w bardziej przewidywalny, i konkretny sposób. Przekłada się to także na zakres niezbędnych dokumentów.

Wstępną akceptację wielkości finansowania możemy uzyskać po przesłaniu szacunkowych wartości faktur, terminów ich płatności i numeru NIP kontrahenta, a jeszcze prościej po przesłaniu samej faktury na której będą te wszystkie informacje. Kiedy dostaniemy pozytywną informację co do limitu, wtedy możemy zastanowić się nad kosztami.

Faktoring można uzyskać w kilka dni licząc od momentu złożenia wniosku o finansowanie do uzyskania środków na rachunku. Uruchomienie finansowania jest dostępne po podpisaniu i dostarczeniu oryginału umowy. Faktury, ich potwierdzenia dostaw i zawiadomienie o cesji mogą być dostarczone elektronicznie.

Podsumowanie

Płynność finansowa jest warunkiem istnienia i rozwoju każdej firmy, a terminowość regulacji zobowiązań najlepszym wskaźnikiem jej jakości. Faktoring daje wsparcie właśnie w tych, kluczowych aspektach działalności gospodarczej. Co również istotne, sposób alokacji ryzyka (przeniesienie na dłużników) pozwala na finansowanie wtedy, kiedy firma miałyby poważne trudności z uzyskaniem lub odnowieniem kredytu bankowego.

Jeżeli chcesz wiedzić więcej lub chcesz porozmawiać na temat faktoringu w Twojej firmie, Skontaktuj się z nami

 

Tymczasem, jeśli artykuł Ci się spodobał, powiedz nam o tym: