Smart Faktor S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie prototypu mobilnej aplikacji dedykowanej umożliwiającej automatyczne kwotowanie kosztów,  procesowania wniosków o nadanie limitu dla kontrahentów zagranicznych oraz wstępny model podejmowania decyzji kredytowej w ramach nowego produktu pod nazwą faktoring eksportowy.”

Grant na realizację Projektu został udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjału innowacyjnego firmy dzięki wdrożeniu nowego produktu pod nazwą faktoring eksportowy.

Wartość projektu: 153 627,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 93 675,00 PLN

Smart Faktor S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie innowacyjnej platformy transakcyjnej umożliwiającej zarządzanie procesami w zespole rozproszonym.”

Grant na realizację Projektu został udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wprowadzenie nowego procesu zarzadzania transakcjami w środowisku rozproszonym oraz nowych usług.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjału innowacyjnego firmy dzięki wdrożeniu platformy transakcyjnej umożliwiającej zarządzanie procesami.

Wartość projektu: 178 350,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 99 992,00 PLN

 

Zapytania ofertowe 

Zapytanie ofertowe dot. opracowania szczegółowej, wielokanałowej strategii wprowadzenia na rynek nowej usługi technologiczno-finansowej oferującej zintegrowane finansowanie łańcucha dostaw MŚP - pobierz