Smart Faktor S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie prototypu mobilnej aplikacji dedykowanej umożliwiającej automatyczne kwotowanie kosztów,  procesowania wniosków o nadanie limitu dla kontrahentów zagranicznych oraz wstępny model podejmowania decyzji kredytowej w ramach nowego produktu pod nazwą faktoring eksportowy.”

Grant na realizację Projektu został udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjału innowacyjnego firmy dzięki wdrożeniu nowego produktu pod nazwą faktoring eksportowy.

Wartość projektu: 153 627,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 93 675,00 PLN

Smart Faktor S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie innowacyjnej platformy transakcyjnej umożliwiającej zarządzanie procesami w zespole rozproszonym.”

Grant na realizację Projektu został udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wprowadzenie nowego procesu zarzadzania transakcjami w środowisku rozproszonym oraz nowych usług.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjału innowacyjnego firmy dzięki wdrożeniu platformy transakcyjnej umożliwiającej zarządzanie procesami.

Wartość projektu: 178 350,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 99 992,00 PLN

Smart Faktor S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN

dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

 

Zapytania ofertowe 

Zapytanie ofertowe dot. opracowania szczegółowej, wielokanałowej strategii wprowadzenia na rynek nowej usługi technologiczno-finansowej oferującej zintegrowane finansowanie łańcucha dostaw MŚP - pobierz